-- Adversting 9 --

siber güvenlik

Miras hukuku

Ölümle beraber mirasçılar arasında mirasın paylaşılması sorununa sıkça rastlanır. Kimlerin mirasçı olduğu, mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) ve tenkis davası ile mirasın reddi gibi konular sorunların başlıcalarıdır. Bu yazıda işlenen tüm bu konuları ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağım.

21:47:04 | 2019-04-21
Av.Doğukan ERDEM
Av.Doğukan ERDEM      av.dogukanerdem@outlook.com

Mirasta mal paylaşımı nasıl yapılır?

Önce mirasçıların kimler olduğu tespit edilmelidir. Bunun için veraset ilamı alınarak mirasçılar ve miras payları tespit edilir. Veraset ilamı yasal mirasçıların miras paylarını gösteren belgeye denir. Bu belge noterler ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilir.  Veraset ilamı alındıktan sonra terekenin (ölenden geriye kalanların) ne durumda olduğuna bakılır. Terekenin ne durumda olduğu örneğin borca batık olup olmadığı bilinmiyorsa terekenin tespiti davası açılır. Terekenin durumu tespit edildikten sonra mirasın mirasçılar arasında payları oranında paylaşılarak uzlaşıyla çözülmesi beklenir. Eğer uzlaşıyla çözülmesi mümkün değil ise duruma göre ortaklığın giderilmesi, tenkis davası ve diğer davaların açılması gerekecektir.

Mirasta kimlerin hakkı kanunen korunur?

Kanunun hakkını koruduğu mirasçılara “saklı pay sahibi” mirasçılar denir. Peki, kimdir bu saklı pay sahibi mirasçılar? Saklı pay mirasçıları, miras bırakanın altsoyu (çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları), miras bırakanın anne-babası ve miras bırakanın eşidir.
Kural olarak saklı pay sahibi mirasçının payına miras bırakan bile müdahale edemez, payını kısıtlayamaz. Eğer miras bırakan saklı pay sahibi mirasçıların haklarına zarar verecek tasarruflarda bulunursa mirasta tenkis davasının açılması gerekir.

Mirasta tenkis davası nedir?

Tenkis davası, miras bırakanın malları üzerinde tasarruf oranını aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün önlenmesine yönelik bir dava türüdür. Başka bir deyişle tenkis davası kural olarak saklı paylı mirasçıların miras bırakanın tasarruf oranını aşan kazandırmalarının bu aşan oranda etkisizleştirilmesini mahkemeden talep ettikleri davadır. Tenkis davası ancak miras bırakanın ölümü halinde açılabilir. Kısacası mirasçıların hakları miras bırakanın ölümüne bağlıdır. Tenkis davası, miras bırakanın bazı mirasçılar aleyhine mirastan mal kaçırma işlemlerine karşı kullanılan davadır. 

Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarına tecavüz edildiğini öğrendikleri andan itibaren bir yıldır. Vasiyetnameler hakkında açılacak davalar vasiyetnamenin açıldığı tarihten ve diğer tasarruflar hakkında mirasın açılmasından itibaren on yıl geçmekle düşer.

Mirasın reddi nedir, süresi ne kadardır?

Mirasçılar miras bırakanın ölümüyle hiçbir işleme gerek kalmaksın, kendiliğinden mirasçılık sıfatını kazanırlar. Bu nedenle mirasçılar mirasın borçlarından dolayı kendi malvarlıklarıyla sorumlu olurlar. İşte mirasçıların miras bırakanın ölümü üzerine ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirası tamamen reddedilmesine “mirasın reddi” denir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, mirasın bir bütün olarak red veya kabul edilebileceğidir. Yani mirasın borçlarını reddedip alacaklarını almak mümkün değildir.

Yasal mirasçılar için mirasın reddi süresi murisin ölüm tarihinden itibaren 3 aydır. Atanmış mirasçılarda ise durum, murisin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufun (vasiyetname veya miras sözleşmesi) kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Tüm bunlarla birlikte evlada bırakılacak en kıymetli mirasın, iyi bir terbiye ve güzel bir ahlâk olduğuna işaret eden hadis-i şerifi hatırlayarak bu yazıma son veriyorum.

Kalın sağlıcakla..

 Muhammet yüsa
Tebrikler guzel yazi olmus.